python生成器与协程

贴一段代码:

这段代码分别是用协程与生成器写的;

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# vim:fenc=utf-8
#
# Copyright © 2017 xiuhao <xiuhao@xiuhaodeMacBook-Pro.local>
#
"""
"""
import time
def loop():
  ser = "test"
  command = ''
  print '[loop] run loop...'
  while True:
    command = yield ser
    if command == '':
      print '[loop] run something...'
    elif command == 'change':
      ser = "[loop] test_change"
    else:
      ser = "[loop] stop"
      break
  yield ser
def control(l):
  l.send(None)
  n = 
  while n < 5:
    n = n + 1
    time.sleep(1)
    ser = l.send('change')
    print "[control] ser:", ser
  ser = l.send('stop')
  l.close()
  print "[control] ser:", ser
def loop2():
  ser = "test"
  command = ''
  print 'run loop...'
  o = control2()
  while True:
    command = next(o)
    # print '[loop2] command: ', command
    if command == '':
      print '[loop2] run something...'
    elif command == 'change':
      ser = "[loop2] test_change"
      print ser
    else:
      ser = "[loop2] stop"
      print ser
      break
def control2():
  n = 
  while n < 5:
    n = n+1
    time.sleep(1)
    ser = 'change'
    print "[control2] send: ", ser
    yield ser
  ser = 'stop'
  yield ser
if __name__ == '__main__':
  # l = loop()
  # control(l)
  # print '--------------------'
  loop2()

协程这个特性相比仅仅使用生成器,有一个很神奇的地方,就是多出一个Send方法,将

yield这个操作返回值,使得生成器可以接收数据,并将这个数据通过yield返回生成器

内部。通过这个方法,可以比较巧妙地把一些参数扔进已经处于循环状态的函数,而不

需要使用别的类似于signal的变量,十分方便。